Udvalg

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget beskæftiger sig med de problemstillinger, der følger af at være ung og kommunikationshandicappet. Udvalget kan tage initiativ til nye tiltag over for Høreforeningens unge medlemmer og derigennem medvirke til, at overgangen fra ung til voksen lettes.

Udvalget består af:

  • Cecilie Holst
  • Rasmus Rejnholt Knudsen (HB-repræsentant)
  • Ronja Engstad Poulsen
  • Michelle Talakoubi
  • Anna Cea Sirot
  • Cecilie Thorning Røpke

Kontakt: ungdomsudvalg@hoereforeningen.dk

Følg også med her:
Facebookgruppen Ung med hørenedsættelse
Instagramprofilen Ung Med Hørenedsættelse


Kommissorium

Udvalget beskæftiger sig med tematikker der relaterer sig til unge med hørenedsættelse.

Udvalgets arbejde

Udvalget understøtter Hovedbestyrelsen arbejde med implementering af de prioriterede indsatser 2023-27 med særlig fokus på unge med høretab . Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalget arbejder med problematikker af relevans for unge bl.a. forebyggelse, SU-handicaptillæg mv.

Udvalget vil desuden og så vidt muligt holde sig ajour med vilkårene for unge med hørenedsættelse, især på uddannelsesområdet, samt holde øje med undersøgelser og forskning på området generelt.

Udvalget understøtter via arrangementer, at unge med hørenedsættelse mødes i netværk. Netværkene har stor betydning for de unges identitetsdannelse og erkendelse af eget høretab.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 8 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med at skabe synlighed og kendskab til Høreforeningen. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab til arrangementer mv.

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år med afsæt i de prioriterede indsatser for 2023-27 og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes  opfølgninger fra udvalget på handleplanen til Hovedbestyrelsens møder. En gang årligt udarbejder sekretariatet en status på arbejdet med de prioriterede indsatser – bl.a. på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens kommunikationsansvarlig til evt. videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.   

 

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 4. november 2023.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI