Udvalg

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget beskæftiger sig med de problemstillinger, der følger af at være ung og kommunikationshandicappet. Udvalget kan tage initiativ til nye tiltag over for Høreforeningens unge medlemmer og derigennem medvirke til, at overgangen fra ung til voksen lettes.

Udvalget består af:

  • Mie Dalgaard
  • Cecilie Holst
  • Carina Hartmeyer
  • Rasmus Rejnholt Knudsen
  • Ronja Engstad Poulsen
  • Michelle Talakoubi
  • Majbritt Garbul Tobberup (HB-repræsentant)

Kontakt: ungdomsudvalg@hoereforeningen.dk

Følg også med her:
Facebookgruppen Ung med hørenedsættelse
Instagramprofilen Ung Med Hørenedsættelse


Kommissorium

Udvalget beskæftiger sig med tematikker der relaterer sig til unge med hørenedsættelse.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget arbejder primært med Høreforeningens mærkesag Inklusion, blandt andet på uddannelsesområdet. Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalget arbejder blandt andet med retten til SU-handicaptillæg og tildeling af SPS (Special Pædagogisk Støtte).

Udvalget vil desuden og så vidt muligt holde sig ajour med vilkårene for unge med hørenedsættelse, især på uddannelsesområdet, samt holde øje med undersøgelser og forskning på området generelt.

Udvalget deltager også i relevante internationale fora.

Udvalget understøtter via arrangementer, at unge med hørenedsættelse mødes i netværk. Netværkene har stor betydning for de unges identitetsdannelse og erkendelse af eget høretab.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 8 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI