Udvalg

CI-udvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende CI-opererede samt de behandlingsmæssige, kontaktmæssige og kommunika­tions­­­mæs­sige og andre forhold, der knytter sig til at være CI-opereret.

Udvalget består af:

  • Jonatan Fruensgaard (formand)
  • Torben Larsen
  • Inger Larsen (HB-repræsentant)
  • Mogens Jensen
  • Vakant


Kontakt: ci-udvalg@hoereforeningen.dk

Følg også med her:
Facebookgruppen Cochlear Implant (CI)

Kommisorium

Udvalget beskæftiger sig bredt med CI-området herunder de behandlingsmæssige og kommunikationsmæssige forhold, der knytter sig til at være CI-opereret.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget arbejder primært med Høreforeningens mærkesag Høreapparatbehandling og rehabilitering på CI-området. Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalget følger CI-brugerne, også dem der ikke profiterer af CI, og følger med i udviklingen og forskningen på området, herunder også forskning i det psykiske udbytte af CI.

Udvalget følger med i hvilke specialundervisningstilbud og rådgivningstilbud, der gives på CI-området.

Udvalget arbejder også internationalt med kontakt til EURO-CIU og indstiller i samarbejde med Døvblevne- og Tolkebrugerudvalget en repræsentant til VDNR (Vuxendövas Nordiska Råd).

Udvalget faciliterer blandt andet via arrangementer udbredelse af viden og netværksdannelse for CI-brugere, pårørende samt kandidater til CI.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 5 personer.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI