Udvalg

Udvalget for erhvervsaktive med høretab

Udvalget arbejder for mennesker med høretab i den erhvervsaktive alder. Udvalget skal følge og kommentere udviklingen på arbejdsmarkedet og arbejde for nye tiltag, der medvirker til at sikre, at mennesker med høreproblemer får muligheder for at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre.

Udvalget består af:

  • Lise Dam Rasmussen (formand)
  • Kim Møller
  • Merete Birk Nielsen (HB-repræsentant)
  • Jennie Westh
  • Vakant

Kontakt: erhvervsaktiveudvalget@hoereforeningen.dk 

Følg også med her:

Facebookgruppen Erhvervsaktive med høretab

Instagramprofilen Erhvervsaktive med høretab


Kommissorium

Udvalget arbejder for mennesker med høretab i den erhvervsaktive alder og skal være med til at udbrede viden om de udfordringer mennesker med høretab har på arbejdsmarkedet.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget arbejder primært med Høreforeningens mærkesager Inklusion samt holder sig ajour med specialundervisning og specialrådgivning på jobområdet. Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalget beskæftiger sig med inklusion på arbejdsmarkedet i forhold til at fremme job-fastholdelse og ligebehandling samt modvirke diskrimination. Udvalgets arbejde skal blandt andet imødegå fordomme, skabe forståelse og viden.

Udvalget følger den politiske udvikling og lovgivningen på arbejdsmarkedet, blandt andet hvad angår efter- og videreuddannelse, flexjob, ressourceforløb og kontanthjælpsregler.

Udvalget faciliterer via arrangementer videreuddannelse og netværksdannelse for gruppen af erhvervsaktive med høretab.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 3-4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017.

 
Webdesign og udvikling / SYNERGI