Udvalg

Udvalget for erhvervsaktive med høretab

Udvalget arbejder for mennesker med høretab i den erhvervsaktive alder. Udvalget skal følge og kommentere udviklingen på arbejdsmarkedet og arbejde for nye tiltag, der medvirker til at sikre, at mennesker med høreproblemer får muligheder for at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre.

Udvalget består af:

  • Lise Dam Rasmussen (formand)
  • Kim Møller
  • Merete Birk Nielsen (HB-repræsentant)
  • Jennie Westh
  • Birgitte Lauritzen

Kontakt: erhvervsaktiveudvalget@hoereforeningen.dk 

Følg også med her:

Facebookgruppen Erhvervsaktive med høretab

Instagramprofilen Erhvervsaktive med høretab


Kommissorium

Udvalget arbejder for mennesker med høretab i den erhvervsaktive alder og skal være med til at udbrede viden om de udfordringer mennesker med høretab har på arbejdsmarkedet.

Udvalgets arbejde

Udvalget understøtter Hovedbestyrelsen arbejde med implementering af de prioriterede indsatser 2023-27 med særlig fokus på de erhvervsaktive med høretab . Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalgets arbejde skal blandt andet imødegå fordomme, skabe forståelse og viden om det at have et høretab på arbejdsmarkedet. Udvalget gør bl.a. dette ved at faciliterearrangementer og netværksdannelse for gruppen af erhvervsaktive med høretab.

Udvalget følger – i det omfang det er muligt - den politiske udvikling og lovgivningen på arbejdsmarkedet, blandt andet hvad angår efter- og videreuddannelse, flexjob, ressourceforløb og kontanthjælpsregler.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 3-4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med at skabe synlighed og kendskab til Høreforeningen. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab til arrangementer mv.

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år med afsæt i de prioriterede indsatser for 2023-27 og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes  opfølgninger fra udvalget på handleplanen til Hovedbestyrelsens møder. En gang årligt udarbejder sekretariatet en status på arbejdet med de prioriterede indsatser – bl.a. på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens kommunikationsansvarlig til evt. videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB. 

 

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 4. november 2023.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI