Udvalg

Høreapparat- og rehabiliteringsudvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende høreomsorgens udvikling i kommunerne, og skal endvidere være bindeled i forhold der vedrører lokalafdelingernes kontakt til høreinstitutter og kommunikationscentre.

Udvalget består af:

  • Søren Skov Johansen (formand)
  • Äida Poulsen
  • Kurt Jensen (HB-repræsentant)
  • Ole Matthesen
  • Kirsten W. Aagaard
  • Ole Madsen
  • Carsten Daugaard

Derudover er Flemming Wang Jensen tilknyttet som faglig konsulent.


Kontakt: hoereudvalg@hoereforeningen.dk


Kommissorium

Udvalget beskæftiger sig bredt med behandling af høretab, herunder høreapparat-området, inklusive BAHA/BAHS- og Cros-apparater.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget arbejder primært med Høreforeningens mærkesag Høreapparatbehandling og rehabilitering. Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalget holder blandt andet øje med de offentlige og private tilbud også ift. omkostninger og Amgros-licitationen.

Et andet arbejdsområde for udvalget er viden om, hvilke rehabiliterings- og rådgivningstilbud der findes på høreområdet, fx på kommunikationscentrene og hos VISO, samt at holde øje med opgave-hjemtagelser til kommuner.

Udvalget skal desuden have viden om søgning af hjælpemidler i henhold til serviceloven.

Udvalget skal i sit arbejde være opmærksom på forskningsresultater samt være opmærksom på somatiske og psykiske forhold generelt for mennesker med hørenedsættelse.

Kontakter til og samarbejde med andre udvalg kan forekomme, fx

  • Kontakt til CI-Udvalget for at afklare snitfladerne mellem CI og HA.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalget kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI