Udvalg

Tinnitusudvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende tinnitus, dens årsager og behandlingsmæssige muligheder.

Udvalget består af:

  • Ole Arndal (formand)
  • Jeppe Overgaard (HB-repræsentant)
  • Birgitte Kjærsgaard
  • Mikkel Frølund Willerslev
  • Kenneth Ekman
     

Kontakt: tinnitusudvalg@hoereforeningen.dk

Kommissorium

Udvalget har fokus på medlemmer, som er plagede af vedvarende uvedkommende lyde i øret. Udvalget arbejder for at lindre disse tinnitusramte medlemmers situation ved at være ajour med relevante forskningsresultater, behandlingssteder og -måder.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget arbejder for styrkede og ensartede behandlingstilbud i forbindelse med tinnitus. 

Udvalget er konsultativt organ for hovedbestyrelsen i spørgsmål vedrørende tinnitus, dens årsager og behandlingsmuligheder.

Udvalget følger forskning indenfor tinnitus såvel nationalt som internationalt via dagspresse, tidsskrifter, internet og EUTI.

Udvalget er opdateret på tinnitusbehandlingen i hele landet både på kommunikationscentre og audiologiske afdelinger - både det psykiske og fysiologiske aspekt. Udvalget holder sig ajour med, om der er ny teknologi, der kan lindre, som f.eks. apps.

Udvalget skal udbrede kendskab til tinnitus – diagnostik, behandling og forebyggelse. Udvalget har ansvar for, at m & t kontaktpersonerne opdateres på tinnitusdelen. Desuden afholder udvalget arrangementer for at informere om de nyeste forsknings­resultater og behandlings­muligheder.

Kontakter til og samarbejde med andre udvalg kan forekomme, fx

  • Kontakt til Tilgængelighedsudvalget ved behov for særlige hjælpemidler til denne gruppe, som fx maskere og omkring støjforebyggelse.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 5 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI