Tolkeformer

Tolkeformer

Der findes forskellige tolkeformer, som har hver deres fordele, og som retter sig mod forskellige grupper af tolkebrugere.

Alle de nedenstående tolkeformer fungerer som simultantolkning. Det betyder, at den person, der tolkes - altså den der taler - kan tale uafbrudt i forhold til tolkningen. Man behøver altså ikke holde pause efter hver sætning, da tolken oversætter samtidig med, at tolken hører det næste, der bliver sagt.

Skrivetolkning

Skrivetolkning foregår ved, at en tolk på en bærbar pc skriver, hvad der bliver sagt. Skrivetolk kan benyttes af alle, blot man kan læse dansk.

En skrivetolk taster meget hurtigt - op til mellem 300 og 400 anslag i minuttet. Men det talte sprog svarer til ca. 750 anslag i minuttet. Skrivetolkning foregår derfor ved, at tolken resumerer det, der er blevet sagt, samt anvender forkortelser, som et computerprogram lynhurtigt "folder" ud til hele ord.

Når man bruger skrivetolk, har man god mulighed for at tage notater, da teksten bliver stående i nogen tid, inden den forsvinder.

Skrivetolkning bestilles via Høreforeningens Tolkeformidling.

Skrivetolkning

TSK-tolkning

Tolkning på tegnstøttet kommunikation (TSK) kræver, at man har lært TSK. En TSK-tolk tolker lige så hurtigt som det talte sprog, og videreformidlingen er kun et par sekunder forskudt i forhold til, hvad der er blevet sagt.

Læs mere om TSK

TSK-tolkning bestilles via CFD

Fjerntolkning

Fjerntolkning er, når tolken ikke befinder sig samme fysiske sted, som tolkebrugeren. Et eksempel på fjerntolkning er Webtekst. Webtekst er en tjeneste på internettet for mennesker, der pga. høre- eller taleproblemer ikke kan føre almindelige telefonsamtaler. Kommunikationen mellem to personer, der begge anvender webtekst, sker i tekstfelter på computeren eller mobiltelefonen (ikke alle mobiltelefoner kan bruges). I det ene tekstfelt ser du dine egne indtastninger, og i det andet tekstfelt ser du din samtalepartners indtastninger. Når man som hørende ønsker at ringe til en, der bruger webtekst, eller man som webtekst-bruger ønsker at ringe til en hørende, ringer man via Formidlingscenteret FC hos TDC. FC taler med den hørende og skriver til webtekst-brugeren.

Læs mere om webtekst

 

Andre tolkeformer:

MHS-tolkning

Mund-Hånd-System (MHS) tolkning blev tidligere brugt af døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse som eneste tolkeform bortset fra skrivetolkning. Betegnelsen MHS hentyder til at konsonanterne aflæses med hånden og vokalerne ved mundaflæsning. Ren MHS-tolkning benyttes nu kun af ganske få, i dag bruger de fleste tegnstøttet kommunikation (TSK), som er en blanding af MHS og støttetegn.

Tegnsprogstolkning

Tegnsprogstolkning er for dem, som kommunikerer på døves tegnsprog.

Tegnsprogstolkning bestilles via CFD

Taktiltolkning

Taktiltolkning benyttes af døvblinde. Tolken holder den døvblinde i hånden, mens der tolkes, så den døvblinde kan mærke, hvordan tegnene formes. En taktiltolk skal tolke både det auditive og det visuelle. F.eks. tolke hvad der står på bordet, hvordan mødedeltagerne er placeret osv.

Taktiltolkning bestilles via CFD

Stemmetolkning

Stemmetolkning er for tolkebrugere, der ikke bruger stemme selv. Typisk døve tegnsprogsbrugere, hvor tolken tolker fra tegnsprog til talt dansk.

Stemmetolkning bestilles via CFD

Bemærk, at skrivetolkning også kan fungere som stemmetolkning, i det tilfælde hvor skrivetolken både skriver det, som den med høretab skal høre, og skriver det som den med høretab siger. Nogle mennesker med svært høretab kan have mindre klar tale, så mennesker med almindeligt høretab kan have sværere ved at forstå dem. Derfor kan der i disse tilfælde også være brug for at skrivetolke stemmen med mindre klar tale.

 

Se vores visioner for fremtidens tolkeområde.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI