Om os

Prioriterede indsatser 2023 - 2027

Høreforeningens prioriterede indsatser er vedtaget på landsmødet den 3. - 4. juni 2023.

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de op mod 800.000 personer, der der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde hjælp og rådgivning til vores medlemmer samt facilitere aktiviteter og netværk, formidle viden om høreproblemer samt skabe synlighed omkring hørenedsættelser generelt i samfundet og endelig ved at arbejde for at sikre politiske forbedringer på området. 

Mange høretab kan afhjælpes af høreapparat, Cochlear Implant, Bahs og tilsvarende om end det ikke afhjælper alle problemer, der er forbundet med et høretab. For andre er det et decideret handicap, som kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfunds- og arbejdslivet på lige fod med andre. Endelig går alt for mange rundt med et ubehandlet høretab, der kan have store konsekvenser for dem og samfundet både her og nu og i fremtiden.

I Høreforeningen vil vi arbejde for forbedringer for alle personer berørt af øresygdomme, lyd- og høreudfordringer uanset omfang og årsag.

Antallet af personer med høreproblemer bliver ikke mindre i fremtiden. Først og fremmest bliver der flere ældre i de kommende år. Dermed stiger antallet af personer med et aldersbetinget høretab også. Samtidig ved vi, at en ud af ti erhvervsaktive i dag har høreproblemer. Det er vigtigt at sikre dem en hurtig og målrettet hjælp bl.a. for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Endelig ser vi desværre, at flere unge også i en tidlig alder bliver påvirket på deres hørelse på grund af den lyd og støj, de er udsat for. 

For at imødekomme behovet for behandling og hjælp, vil Høreforeningen i den kommende periode arbejde for at videreudvikle sin position som en stærk, relevant og synlig interesseorganisation, så vi kan bidrage til at skabe forbedringer for alle med høreproblemer eller sygdomme i øret. Det kræver, at vi både har en bred medlemsskare og ressourcer til indsatsen. Vores mål for den kommende periode er:

 • Konkrete forbedringer for personer berørt af øresygdomme, lyd- og høreproblemer
 • Øget kendskab til Høreforeningen
 • Flere - i alle aldersgrupper - synes Høreforeningen er relevant
 • Flere aktive medlemmer

For at nå de mål skal vi arbejde målrettet inden for en række områder. Vores prioriterede indsatser i periode 2023-2027 er følgende:

Politisk påvirkning

I Høreforeningen bruger vi vores viden til at blande os i debatten på høreområdet, udarbejde løsningsforslag til problemstillinger, høringssvar mv. for at kunne påvirke beslutningstagere både lokalt og nationalt til at prioritere høreområdet. I en tid, hvor der er mange interesser og problemstillinger inden for sundhedsvæsenet, kræver det, at vi er en troværdig og konstruktiv samarbejdspartner for både politikere og embedsværk.

De forskellige høreproblemer blandt medlemmerne og i befolkningen generelt afspejler sig også i vores prioriteringer. Vi arbejder for personer med høreudfordringer i alle aldre og i alle livssituationer.

Konkret vil vi bl.a. arbejde for at:

 • Forbedre adgangen til behandlingen af høreproblemer. Behandling har betydning for både den enkelte – socialt og fagligt – men også for samfundet, der kan spare omkostninger på sigt ved en hurtig og effektiv behandling af høj kvalitet. Det handler bl.a. om kortere ventetider, behandlingsgaranti, færre ubehandlede høretab, en effektivisering af området mv.
 • Den hjælp man kan få til håndtering af høreproblemer, herunder bl.a. tinnitus og svimmelhedsproblematikker, er ensartet og af høj kvalitet i hele landet uanset bopælskommune.
 • Forebyggelse af høreskader og tinnitus blandt børn og unge bliver prioriteret lige så højt som al anden forebyggelse, så vi mindsker antallet af mennesker med høreskader i fremtiden.
 • Livet med høretab bliver lettest muligt for den enkelte. Personer med høretab oplever forskellige barrierer i hverdagen afhængigt af deres høretab. Et mere tilgængeligt og inkluderende samfund, som i højere grad bidrager til øget livskvalitet for personer med høretab.

Synlighed og kendskab

Høreforeningen vil arbejde for at skabe opmærksomhed om høreproblemer og høreområdet generelt både i befolkningen og blandt politiske beslutningstagere. Dermed vil vi arbejde for, at høreområdet er et område, der er synligt, selvom der er tale om et usynligt problem eller handicap.

Målgruppen for vores kommunikation er personer med høreproblemer bredt set, der i højere grad skal kende til Høreforeningen, vores aktiviteter og vores arbejde. Gennem øget interesse for og nysgerrighed omkring vores arbejde og aktiviteter vil vi tiltrække flere medlemmer i alle aldersgrupper med forskellige høreproblematikker.

Konkret vil vi bl.a. arbejde for at:

 • Være aktive i pressen både proaktivt og reaktivt ved at skabe og bidrage til debatter og synlighed inden for de problemstillinger, der har relevans for høreområdet
 • Skabe alliancer og søge samarbejdspartnere der sammen med os kan sætte fokus på de problemstillinger, der er på høreområdet, så vi sammen kan arbejde for og sikre forbedringer
 • Styrke vores digitale kommunikation, så vi kan arbejde på at ramme en bredere målgruppe på en mere tidssvarende måde.
 • Fastholdelse og hvervning af medlemmer indgår naturligt i vores arbejde både lokalt, centralt og digitalt via vores platforme

Viden og udvikling

Høreforeningen har et særligt ansvar og en særlig position. Vi har arbejdet over 100 år for mennesker med høretab og er anerkendt som en organisation med en kvalificeret viden og vejledning til medlemmerne. Denne position skal bevares og styrkes. Derfor skal vi bl.a. løbende arbejde for at sikre mere og relevant viden til gavn for vores medlemmer og samfundet generelt.

I det arbejde er det vigtigt både at sikre generel viden, der kan være med til både at styrke vores organisation og høreområdet, samt mere specifik viden om de enkelte høreområder, der er vigtigt for en mindre gruppe, men kan være helt afgørende bl.a. i forhold til den hjælp, den enkeltes tilbydes.

Konkret vil vi bl.a. arbejde for at:

 • Styrke den generelle viden om høreområdet bl.a. undersøgelser, kortlægninger mv. der kan øge den nuværende viden på området.
 • Bruge viden, fakta og data til at prioritere Høreforeningens indsatser, projekter og aktiviteter samt til at styrke den politiske påvirkning.
 • Formidle viden, så vi bliver den mest relevante aktør på høreområdet og kan sikre forbedringer for folk med høreproblemer.
 • Formidle viden, der styrker og understøtter kompetencerne hos bl.a. pårørende og fagpersoner, der er i kontakt med mennesker med høreproblemer.

Den fremtidige organisering

Aktive medlemmer er med til at styrke interessen for Høreforeningen og sikre en lokal forankring. Samtidig er de frivillige vigtige ambassadører for foreningen. I dag har Høreforeningen lokalafdelinger i størstedelen af kommunerne rundt omkring i landet. Lokalafdelingerne arrangerer både faglige og sociale aktiviteter og gør derfor en stor indsats ift., at medlemmer i Høreforeningen kan møde ligestillede tæt på, hvor de bor.

Vi ser dog også en tendens til, at særligt de yngre og erhvervsaktive medlemmer gerne vil engagere sig på en anden måde end den nuværende organisering i Høreforeningen lægger op til. De vil ikke nødvendigvis indgå i bestyrelsesarbejde i en lokalafdeling. I Høreforeningen skal vi – på linje med mange andre organisationer - arbejde for fortsat at udvikle den klassiske foreningsstruktur.

Konkret vil vi bl.a. arbejde for at:

 • Fremtidssikre frivilligheden i Høreforeningen og udbygge engagementet i hele målgruppen bl.a. ved at se på rammerne for det frivillige arbejde.
 • Tilbyde attraktive og fleksible muligheder for det frivillige bidrag, så flere medlemmer får lyst til at være aktive.
 • Alle niveauer i organisationen bidrager til og understøtter de besluttede prioriteringer i foreningen samt for at sikre, at foreningens aktiviteter matcher hele medlemsgruppens ønsker og behov.
 • Fundamentet i Høreforeningen fortsat bygger på de frivilliges engagement, da ingen kan tale vores sag bedre end os selv.

Klik her for at hente de prioriterede indsatser i pdf-format

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI