Udvalg

Døvblevne- og tolkebrugerudvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende døvblevne samt behandlingsmæssige, kontaktmæssige og kommunikations­mæssige forhold, samt andre forhold der knytter sig til at være døvbleven.

Udvalget består af:

  • Trine Gaarsdahl (formand)
  • Vilhelm Steensgaard (HB-repræsentant)
  • Anders Friis Olsen
  • Jørgen Emil Svendsen 
  • Vakant

Derudover er Lars Slavensky tilknyttet udvalget som faglig konsulent.

Kontakt: doevblevneudvalg@hoereforeningen.dk 

Følg også med her:

Facebookgruppen Høreforeningens Døvblevne- og Tolkebrugerudvalg


Kommisorium

Udvalget varetager interesserne for mennesker med svær hørenedsættelse såvel som for døv­blevne i Høreforeningen. Udvalget har fokus på medlemmer, hvor høreapparat eller cochlear implant ikke helt slår til.

Udvalgets arbejde

Udvalget rådgiver hovedbestyrelsen og sekretariatet i spørgsmål vedrørende de behandlingsmæs­sige, kontakt- og kommunikationsmæssige forhold, der knytter sig til at have et svært høretab eller at være døvbleven.

Derudover arbejder udvalget med tolkning af enhver art – både skrivetolkning, TSK- og fjerntolkning - samt adgangen til tolkebistand. Arbejdet sker i samarbejde med sekretariatet og Høreforeningens Tolkeformidling.

Udvalget understøtter via arrangementer, at mennesker med svær hørenedsættelse og døv­blevne møder ligestillede.

Udvalget indstiller i fælleskab med CI-udvalget til bestyrelsen i Vuxendövas Nordiska Råd.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med at skabe synlighed og kendskab til Høreforeningen. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab til arrangementer mv.

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år med afsæt i de prioriterede indsatser for 2023-27 og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes  opfølgninger fra udvalget på handleplanen til Hovedbestyrelsens møder. En gang årligt udarbejder sekretariatet en status på arbejdet med de prioriterede indsatser – bl.a. på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens kommunikationsansvarlig til evt. videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

 

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 4. november 2023.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI