Udvalg

Døvblevne- og tolkebrugerudvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende døvblevne samt behandlingsmæssige, kontaktmæssige og kommunikations­mæssige forhold, samt andre forhold der knytter sig til at være døvbleven.

Udvalget består af:

  • Trine Gaarsdahl (formand)
  • Peter Lundh
  • Karin Hovgaard Christensen
  • Hans Christian Schack (HB-repræsentant)

Derudover er Lars Slavensky tilknyttet udvalget som faglig konsulent.

Kontakt: doevblevneudvalg@hoereforeningen.dk 

Følg også med her:

Facebookgruppen Høreforeningens Døvblevne- og Tolkebrugerudvalg


Kommisorium

Udvalget varetager interesserne for mennesker med svær hørenedsættelse såvel som for døv­blevne i Høreforeningen. Udvalget har fokus på medlemmer, hvor høreapparat eller cochlear implant ikke helt slår til. Disse medlemmer anvender i varierende grad visuel støtte såsom mundaf­læsning og støttetegn samt tolkning af forskellig art.

Mærkesager og indsatsområder

Udover at varetage denne gruppes specielle behov, arbejder udvalget primært med Høreforeningens mærkesag tolkning. Tolkning af enhver art – både skrivetolkning, TSK- og fjerntolkning samt webtekst giver mennesker med hørenedsættelse bedre forudsætninger for at deltage i samfundslivet. Lovgivningen på tolkeområdet, tolketeknologi (fx Velotype) og tolkeud­dannelsen hører også under udvalgets arbejdsområde, og der arbejdes for kvalitet i tolkningen. Desuden fokuseres på, at adgangen til tolkebistand bør være uden bindinger og begrænsninger, og proceduren så enkel og ubesværet som muligt.

Udvalget rådgiver hovedbestyrelsen og sekretariatet i spørgsmål vedrørende de behandlingsmæs­sige, kontakt- og kommunikationsmæssige forhold, der knytter sig til at have et svært høretab eller at være døvbleven. Herudover gives der tilsvarende rådgivning vedrørende mærkesagen Tolkning.

Udvalget understøtter via arrangementer, at mennesker med svær hørenedsættelse og døv­blevne mødes i netværk.

 Kontakter til og samarbejde med andre udvalg kan forekomme, fx

  • Kontakt til Høreapparat og Rehabiliteringsudvalget i forbindelse med at fremfinde velegnede høreapparater – kraftige og med frekvenstransponering.
  • Kontakt til Tilgængelighedsudvalget ved behov for særlige hjælpemidler til denne gruppe.
  • Kontakt til CI-udvalget i forbindelse med at etablere de rette forventninger til CI for dem med de største høretab.

Udvalget indstiller i fælleskab med CI-udvalget til bestyrelsen i Vuxendövas Nordiska Råd.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI