Om os

Høringssvar

Høreforeningen afgiver høringssvar i forbindelse med en række politiske sager.

Her kan du læse de seneste års indsendte høringssvar:

2023

Høringssvar til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv.

2022

Høring om ændring af bekendtgørelse om høreapparatbehandling

Høringssvar til Socialstyrelsen om udbud af VISO-ydelser til børn og unge med høretab

2021

Høringsvar fra Høreforeningen, DH, FDDB og DDL om Bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger om høreapparatbehandling

Høringssvar fra Høreforeningen om bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger om høreapparatbehandling

Fælles høringssvar vedr. Lov om tolkning

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen

Høringssvar vedr. udbud af rammeaftaler om tolkning til personer med hørehandicap

Høring vedr. forslag til bekendtgørelse om godkendte private leverandørers indberetningspligt af ventetider ved høreapparatbehandling

Lynkommentering af seneste version af Faglige kvalitetskrav og anbefalinger for høreapparatbehandling af voksne

Høring vedr. udkast til revideret bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som dansk tegnsprogs- og skrivetolk

2020

Høringssvar om kommende vidensprojekt om virksomme indsatser og lovende praksisser på området for børn og unge med høretab

Høringssvar om udbud af VISO-ydelser vedrørende børn og unge med hørenedsættelse

Høringssvar vedrørende Udkast til tekniske kvalitetskrav til høreapparater
Høringssvar til udkast til faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv
Høringssvar til udkast til vejledning om kompensation til handicappede i erhverv
Høringssvar vedrørende høring over bekendtgørelsesudkast – gennemførelse af AVMS-direktivet

2019
Høringssvar vedrørende høring over lovudkast - gennemførelse af AVMS-direktivet
Høringssvar vedrørende public service redegørelser
Høringsvar over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet)

2018
Høringssvar over forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser mv. (udsendt af DH)

2017
Høringssvar vedrørende forslag til lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer
Høringssvar til hjælpemidler efter serviceloven oktober 2017
Høringssvar vedrørende forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Høringssvar vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om implantater

2016
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer)
Høringssvar vedrørende evaluering af høreområdet på baggrund af L59

Høreforeningens kommentarer til gymnasiereformen

2015

Høreforeningens kommentarer til opdatering af At-vejledning D.6.1. om støj
Høringssvar vedr. faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om efterskoler og frie fagskoler

2014
Høringssvar vedr. høring over lovudkast om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Høringssvar vedr. ændringsforslag til L 94 - ørelægers dobbeltrolle

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI