Udvalg

Tilgængeligheds-udvalget

Tilgængelighedsudvalget skal medvirke til at sikre, at mennesker med lyd- og høreproblemer i videst muligt omfang opnår tilgængelighed i samfundet. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt eller endnu ikke er opnået, skal udvalget arbejde for, at mennesker med lyd- og høreproblemer kompenseres, fx gennem hjælpemidler, tolkning mv. Udvalget beskæftiger sig også med forebyggelse af støj og skal i samarbejde med andre offentlige og private myndigheder arbejde for, at samfundet opprioriterer arbejdet med at forebygge høreskader, fx som følge af støj.

Udvalget består af:

  • Leon Carlsen (formand og HB-repræsentant)
  • Vilhelm Steensgaard
  • Hanne Jespersen


Kontakt: htu@hoereforeningen.dk

Følg også med her:

Facebookgruppen Høreforeningens Tilgængelighedsudvalg


Bemærk: Tilgængelighedsudvalget er en sammenlægning af hjælpemiddel- og tilgængelighedsudvalget samt støj- og forebyggelsesudvalget.

 

Kommissorium

Udvalget har fokus på tilgængelighed - herunder tekstning, tekniske hjælpemider og støjfore­byggelse for alle Høreforeningens medlemsgrupper.

Udvalgets arbejde

Udvalget understøtter Hovedbestyrelsen arbejde med implementering af de prioriterede indsatser 2023-27 med særlig fokus på tilgængelighed for personer med høretab. Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende dette.

Udvalget beskæftiger sig med udbredelsen af nødvendige tekniske hjælpemidler for personer med høretab – herunder at teleslynge er til rådighed i lokaler, hvor mennesker forsamles, de arbejder for fortsat tekstning på TV og andre medier mv.

Udvalget forpligter sig til at følge med i udviklingen på området, og er via Høreforeningen repræsenteret i relevante fora inden for tilgængelighed. Hovedbestyrelsen udpeger repræsentanter.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med at skabe synlighed og kendskab til Høreforeningen. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab til arrangementer mv.

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år med afsæt i de prioriterede indsatser for 2023-27 og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes  opfølgninger fra udvalget på handleplanen til Hovedbestyrelsens møder. En gang årligt udarbejder sekretariatet en status på arbejdet med de prioriterede indsatser – bl.a. på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til den kommunikationsansvarlige i Høreforeningens til evt. videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.   

 

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 4. november 2023.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI