Udvalg

Tilgængeligheds-udvalget

Tilgængelighedsudvalget skal medvirke til at sikre, at mennesker med lyd- og høreproblemer i videst muligt omfang opnår tilgængelighed i samfundet. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt eller endnu ikke er opnået, skal udvalget arbejde for, at mennesker med lyd- og høreproblemer kompenseres, fx gennem hjælpemidler, tolkning mv. Udvalget beskæftiger sig også med forebyggelse af støj og skal i samarbejde med andre offentlige og private myndigheder arbejde for, at samfundet opprioriterer arbejdet med at forebygge høreskader, fx som følge af støj.

Udvalget består af:

  • Leon Carlsen (formand og HB-repræsentant)
  • Vilhelm Steensgaard
  • Kurt Bidstrup
  • Hanne Jespersen


Kontakt: htu@hoereforeningen.dk

Følg også med her:

Facebookgruppen Høreforeningens Tilgængelighedsudvalg


Bemærk: Tilgængelighedsudvalget er en sammenlægning af hjælpemiddel- og tilgængelighedsudvalget samt støj- og forebyggelsesudvalget.

 

Kommissorium

Udvalget har fokus på tilgængelighed - herunder tekstning - tekniske hjælpemider og støjfore­byggelse for alle Høreforeningens medlemsgrupper.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget beskæftiger sig med den tekniske del af mærkesagen hjælpemidler og forpligter sig til at følge med i udviklingen på området – herunder at søge at arbejde for fælles standarder for anvendelse af de nye trådløse teknologier.

Desuden skal udvalget arbejde for, at der er teleslynge eller lignende teknisk udstyr til rådighed i lokaler, hvor mennesker forsamles. Det skal være velfungerende udstyr, og der skal være mulighed for at tilkalde hjælp ved fejlfunktion.

Mærkesagen tekst på TV og andre medier er et af fokusområderne for udvalget. Udvalget skal arbejde for:

  • Fuld tekstning på alle tv-kanaler og on demand tjenester, tekstning af danske videoklip på nettet og dansksprogede biograffilm
  • Øget fokus på kvalitet i tekstning ikke mindst i forbindelse med direkte programmer
  • At unødig baggrundsstøj og skelnehindrende støj på tv og i radioen undgås, eller at der hos den enkelte bruger gives mulighed for at fjerne støjen
  • At følge den teknologiske udvikling og stille krav i takt med mulighederne

Udvalget beskæftiger sig også med forebyggelse af støj i alle sammenhænge. Udvalget arbejder for støjreduktion overalt i samfundet – både i fritiden og i arbejdslivet - og har bl.a. fokus på risikoen for høreskader ved anvendel­se af musikafspillere. Der arbejdes på en god akustik, og udvalget giver konsulentbistand ved nybyggeri, renovering og indretning af institutioner m.v.

Udvalgets arbejde med tilgængelighed omfatter også varsling, alarm 112, skadestue og lægevagt.

Kontakter til og samarbejde med andre udvalg kan forekomme, fx

  • Kontakt til Høreapparat og Rehabiliteringsudvalget i forbindelse med at arbejde for telespole i høreapparater.

Udvalget er via Høreforeningen repræsenteret i relevante fora inden for tilgængelighed. Hovedbestyrelsen udpeger repræsentanter.

Udvalget rådgiver hovedbestyrelsen og sekretariatet i spørgsmål vedrørende tilgængelighed og støjforhold.

Udvalget tager generelle sager op, der har almen interesse for medlemmerne, ligesom det svarer på spørgsmål vedrørende tilgængelighed og støj.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI