Udvalg

Menièreudvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende Menières sygdom, dens årsager og behandlingsmæssige muligheder.

Udvalget består af:

  • Herluf Nis Thomsen (formand)
  • Helene Svendsen  (HB-repræsentant)
  • Marianne Tyrsted
  • Bo Ørting
  • Mette Marie Bergsø

Derudover er speciallæge Morten Friis fra Aleris-Hamlets Svimmelhedsklinik tilknyttet udvalget som faglig konsulent.

Kontakt: meniereudvalg@hoereforeningen.dk

Kommissorium

Udvalget har fokus på kompetent diagnostisering, behandling og rehabilitering af mennesker, der har Meniéres sygdom eller andre svimmelhedstilstande relateret til ørerne.

Mærkesager og indsatsområder

Udvalget arbejder for styrkede og ensartede behandlingstilbud i forbindelse med menière. 

Udvalget er konsultativt organ for hovedbestyrelsen i spørgsmål vedrørende menière, dens årsager og behandlingsmuligheder.

Udvalget følger forskning indenfor såvel nationalt som internationalt via dagspresse, tidsskrifter og internet.

Udvalget har fokus på ventetider på udredning og behandling.

Udvalget er opdateret på menièrebehandlingen i hele landet på de audiologiske afdelinger og har overblik over hvor i landet, der er svimmelhedsklinikker.

Udvalget har overblik over specialundervisning og rådgivning på kommunikationscentre (f.eks. håndtering af angst for anfald) og skal arbejde for en øget tværfaglig indsats, der også in­kluderer psykolog og fysioterapi.

Udvalget skal udbrede kendskab til menière – diagnostik og behandling - til Høreforeningens medlemmer. Udvalget har ansvar for, at m & t kontaktpersonerne opdateres på menièredelen. Desuden afholder udvalget arrangementer for at informere om de nyeste forsknings­resultater og behandlingsmuligheder.

Kontakter til og samarbejde med andre udvalg kan forekomme, fx

  • Kontakt til Tilgængelighedsudvalget ved behov for særlige hjælpemidler til denne gruppe, som fx meniett.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med mærkesagerne Synlighed og Medlemsrekruttering og fastholdelse. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab. Dette kan fx ske ved at medvirke i artikler, i Hørelsen eller anden presse, via opslag på Facebook eller via arrangementer (kun aktuelt for de udvalg, der afholder arrangementer).

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes sammen med en to-do-liste til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes en årsrapport, som holdes op mod handleplanen. Årsrapporten fremsendes senest den 1. marts til sekretariatet, der sender videre ud i orga­nisationen, bl.a. til HB.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens informationsafdeling til videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 9. september 2017.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI