Lovgivning

Socialloven på voksenområdet

Merudgifter

Serviceloven giver mulighed for at få dækket nødvendige merudgifter, der er en følge af et hørehandicap. Det fremgår af lovens § 100, hvor personkredsen er alle voksne mellem 18 og 65 år, herunder også førtidspensionister, hvis de er tilkendt førtidspension efter de nye regler, som blev indført 1. januar 2003. Personer, som modtager invaliditetsydelse på høretabet alene, er også omfattet af § 100.

Formålet med ydelsen er at sikre, at en person, der har en alvorlig hørenedsættelse eller er døvbleven, og dennes familie kan leve så normalt som muligt. Høreproblemerne skal have indgribende konsekvenser i den daglige tilværelse.

Merudgifterne skal være en nødvendig følge af de svære hørevanskeligheder. Der skal ikke nødvendigvis være dokumentation for udgifterne, men de skal være sandsynliggjorte. I praksis vil det nok være lettest, hvis man sørger for mest mulig dokumentation. Og merudgifterne skal overstige kr. 6.000 årligt for at udløse støtte. Støtten er uafhængig af indkomst og desuden skattefri.

De typiske merudgifter for denne gruppe af mennesker kan være følgende:

  • befordring til og fra undersøgelser og anden behandling i forbindelse med høreproblemerne
  • handicaprettede kurser, f.eks. kurser i tegnstøttet kommunikation, også for pårørende. Det kan dreje sig om kursusafgift og –materialer, rejseudgifter, merudgifterne ved ophold og måltider og evt. pasning af barn/børn, der ikke deltager i kurset
  • teleslynge til mobiltelefon, hvis den ikke bevilges som hjælpemiddel
  • medlemskab af brugerorganisationer
  • merudgifter ved at benytte rejsebureau, der har guider, som kan bruge tegnstøttet kommunikation
  • forhøjede præmier på forsikringer
  • udgifter til særlige fritidsbeskæftigelser

Listen er ikke udtømmende, men udgangspunktet er, at man ikke ville have haft disse udgifter, hvis man ikke havde et hørehandicap.

Man kan henvende sig til en specialkonsulent for mennesker med hørenedsættelse og døvblevne eller søge rådgivning hos sin kommunale sagsbehandler. Hos specialkonsulenterne har man erfaring med, at det kan være vanskeligt at få kommunerne til at anerkende merudgifterne, og man må være forberedt på, at den kommunale afgørelse ofte skal gennem ankesystemet.

Læs mere om specialkonsulenter

Lovguide

Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet har udgivet en lovguide om merudgifter til voksne. Guiden giver en kortfattet intro til Servicelovens § 100.

Find DUKH's guide på deres hjemmeside. 

Læs også om bevilling af hjælpemidler

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI