Lovgivning

Bevilling af hjælpemidler

Skelnen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler til mennesker med handicap kan dels være fremstillet udelukkende som et hjælpemiddel. Det betyder, at de kun kan bruges af mennesker, der har det handicap, som hjælpemidlet retter sig mod.

Men almindelige forbrugsgoder kan i en del tilfælde fungere som hjælpemidler for mennesker med handicap, og i lovgivningen har man besluttet at skelne mellem disse to typer.

§ 112 relaterer sig til de ”egentlige” hjælpemidler, og bevilges man et hjælpemiddel efter denne paragraf, får man dækket den fulde udgift, hjælpemidlet er et udlån og reparationer dækkes.

§ 113 relaterer sig til forbrugsgoderne. Her får man dækket halvdelen af udgiften, man ejer selv hjælpemidlet og skal også selv dække reparationer.

Ansøgning om et hjælpemiddel/forbrugsgode

Personer med handicap kan selv søge deres kommune om bevilling. Men for mennesker med hørehandicap vil det være oplagt at henvende sig til det regionale kommunikationscenter og dels få rådgivning om det rette hjælpemiddel dels få hjælp med ansøgningen.

En ansøgning skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af høretabet – dvs. diagnose, grad af høretab, prognose, skelneevne, støjfølsomhed, afhængighed af mundaflæsning eller måske tegnstøttet kommunikation
  • Hvad skal hjælpemidlet afhjælpe?
  • Hvilke hjælpemidler findes, der kan afhjælpe problemet?
  • Har de været afprøvet, med hvilket resultat, og hvorfor peger man på et bestemt hjælpemiddel ?
  • Hvad koster det, hvor købes det, og hvordan med vedligeholdelse og service?

Anke

Hvis man får afslag på en ansøgning om et hjælpemiddel – uanset om man selv eller en fagperson har søgt – skal kommunen oplyse om ankemuligheder. Og i de fleste tilfælde bør man anke. Sagsbehandleren i kommunen er forpligtet til at hjælpe med dette.

En anke går i første omgang tilbage til kommunen, som skal revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder sit afslag, sender kommunen selv anken videre til Ankestyrelsen, hvorfra ansøgeren får besked om modtagelsen og sagsbehandlingstid.

Får man medhold i sin anke, går der besked tilbage til kommunen om at give bevilling.

Ved afslag har man mulighed for at klage videre til Folketingets Ombudsmand, eller man kan anlægge et civilt søgsmål.

Hvor kan jeg få rådgivning og støtte til at ansøge?

Som nævnt kan man med fordel henvende sig til det lokale kommunikationscenter, når det drejer sig om personlige hjælpemidler. Man kan også henvende sig til de firmaer, der tilbyder høretekniske hjælpemidler og forhøre om afprøvning af et konkret hjælpemiddel, men vær opmærksom på, at det også er muligt at afprøve hjælpemidler hos nogle kommunikationscentre.

Specialkonsulenter for mennesker med hørenedsættelse og døvblevne kan også i begrænset omfang være behjælpelige med at vurdere og søge om hjælpemidler.

Hjælpemidler til uddannelse

Har man behov for hjælpemidler, tolk eller anden specialpædagogisk bistand – fx studiestøttetimer - i forbindelse med sin uddannelse, er det Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der bevilger. Man skal henvende sig på sit uddannelsessted, hvor det typisk er en SPS-vejleder, der har denne opgave.

Vær opmærksom på, at det godt kan tage noget tid at få en bevilling gennem systemet.

Du kan også få vejledning om dette emne hos en specialkonsulent.

Hjælpemidler til efteruddannelse

Afhængigt af, om der er tale om kompetencegivende efteruddannelse eller ej, eller om det handler om kortere kurser, er der forskellige regler og muligheder. Tal med dit jobcenter eller en specialkonsulent, hvis der er brug for hjælpemidler, tolk eller anden støtte.

Hjælpemidler på arbejdspladsen

Har man behov for hjælpemidler på sin arbejdsplads, bør man i første omgang tale med sin arbejdsgiver om det. Det er ikke sikkert, at arbejdspladsen ved, hvad der skal til eller skal betale det, men informationen om, at man har behovet, skal man under alle omstændigheder formidle.

Man skal henvende sig til sin sagsbehandler i kommunens jobcenter, idet man via Lov om aktiv beskæftigelsespolitik er berettiget til støtte til hjælpemidler, som kommunen vurderer som nødvendige for, at man kan fungere i sit job.

Man kan også henvende sig til jobcenterets handicap-konsulenter, der kan bevilge mindre hjælpemidler, fx en forstærkertelefon, et sende-modtager-anlæg m.m.

Høreforeningens vejledning

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig eller har du fået afslag på et hjælpemiddel, så er du velkommen til at henvende dig til Høreforeningens vejledning, hvis du er medlem af Høreforeningen. Vejledningen kan kontaktes på telefon 36 75 42 00 eller via e-mail: vejledning@hoereforeningen.dk

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI