Lovgivning

§56 aftale - Lov om sygedagpenge

Mennesker med sygdom kan have svært ved at fastholde et job eller starte igen efter et langvarigt sygdomsforløb på grund af den øgede risiko for sygefravær.

For at give plads til, at medarbejderen kan have det nødvendige fravær og kompensere arbejdsgiveren økonomisk for sygefraværet kan der indgås en § 56-aftale. Aftalen er opkaldt efter den relevante paragraf i lov om sygedagpenge. En § 56-aftale skal godkendes af jobcentret i medarbejderens bopælskommune.

En § 56-aftale kan etableres hvis

  • en medarbejder er kronisk syg eller vender tilbage efter langvarig sygdom og har øget risiko for at have sygefravær – mindst 10 fraværsdage om året  - eller
  • en medarbejder skal indlægges/deltage i behandling – beslutningen om indlæggelse/behandling skal være truffet inden ansættelsen - eller
  • arbejdsgiveren allerede har udbetalt dagpenge eller løn under sygdom i mindst 21 kalenderdage inden for det seneste år for samme lidelse som personen skal indlægges/i behandling for

Aftalen bliver lavet i forhold til den specifikke sygdom/lidelse som personen har og gælder i to år. En ny aftale kan indgås efter et år, hvis lidelsen har medført mindst 10 fraværsdage i det forløbne år, eller der er forventning om, at den vil medføre dette fremover. Jobcentret kan indhente lægelige oplysninger.

Det betyder det for arbejdsgiveren

Med en § 56 aftale får arbejdsgiveren økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdommen fra første sygedag, dvs.:

  • hvis medarbejderen har løn under sygdom får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra kommunen fra første fraværsdag – normalt skal arbejdsgiveren selv betale de første 30 kalenderdage af hvert sygdomsforløb
  • hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, har arbejdsgiveren efter sygedagpengeloven ingen udgifter for fraværsdage

Det betyder det for medarbejderen

  • medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom
  • medarbejderen kan nemmere have det fravær, der er nødvendigt

Godkendelse af § 56-aftale

Arbejdsgiveren og medarbejderen indgår en aftale og kontakter herefter jobcentret i medarbejderens bopælskommune, som skal godkende aftalen. Kommunen kan ikke udbetale dagpengene direkte til medarbejderen. Arbejdsgiveren skal udbetale enten løn eller sygedagpenge og herefter modtage refusion af dagpengebeløbet fra kommunen. Arbejdsgiveren kan eventuelt kontakte jobcentret og lave en klar aftale om, hvornår og hvordan refusionen udbetales.

§ 58 a-aftale

§ 58 a-aftale er relevant, hvis du er selvstændig og har en langvarig eller kronisk sygdom. En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet en forsikring efter dagpengelovens § 45, kan ved en aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden. Betingelserne for, at aftalen kan indgås er de samme som ved § 56 .

Mulighed for klage

Det er muligt at klage over jobcentrets afgørelser. Hvis du ønsker at klage skal du følge den klagevejledning, du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over. Der kan normalt klages over jobcentrets afgørelse inden fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Lovgivning

Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge  (56 er i kapital 21)
Bek. nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI