Lovgivning

Socialloven på børneområdet

Lov om social service § 41: Merudgiftsydelse

Ifølge Lov om social service §41 kan kommunen dække nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af et barn med handicap, herunder høretab. Merudgifterne skal relatere sig direkte til høretabet.

Formålet med ydelsen er, at familien kan leve så normalt som muligt til trods for barnets funktionsnedsættelse samt at undgå, at barnets handicap forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

I forhold til et barn med hørehandicap kan det eksempelvis handle om følgende udgifter:

  • Transport til og fra behandling/kontrol på høreklinik
  • Medlemskaber af foreninger for familier med børn med høretab
  • Deltagelse i kurser og lejre for børn/unge med høretab, evt. sammen med forældre og søskende. I denne forbindelse er der også mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis kurset ligger inden for normal arbejdstid
  • Udgifter til særligt legetøj, der aktiverer barnets visuelle indlæring som kompensation for, at barnet får mindre information gennem hørelsen
  • Aflastning i form af pasning af barnet

Denne oplistning er ikke udtømmende; behovene er meget forskellige fra familie til familie. Der skal være tale om udgifter af et vist omfang, idet man kun kan komme i betragtning, hvis de sandsynliggjorte merudgifter overstiger 4.656 kr. pr. år (2016-niveau).

Læs guiden Værd at vide om kompensation af merudgifter til børn. Guiden er udarbejdet af DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Det er også en god idé at tale med sagsbehandleren i kommunen, som er forpligtet til at rådgive og vejlede om disse regler.

 

Lov om social service § 42: Tabt arbejdsfortjeneste

Sociallovgivningen giver mulighed for, at forældre til et barn/børn med alvorligt høretab eller total døvhed kan få hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Formålet er, ligesom med dækning af merudgifter, at familien ligestilles med familier uden barn/børn med handicap.

Forudsætningen for at blive bevilget tabt arbejdsfortjeneste er dels, at barnets handicap betinger, at det passes hjemme, dels at det alene er en af forældrene, der varetager pasningen.

Normalt vil forældre til denne gruppe af børn med høretab blive vejledt om denne mulighed, men fordi man som forældre ikke er anbefalet at søge tabt arbejdsfortjeneste, kan der alligevel vise sig et behov herfor.

Tal med din sagsbehandler i kommunen eller med en socialrådgiver inden for høreomsorgen.

Læs guiden Værd at vide om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Guiden er udarbejdet af DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

Læs hele lov om social service på: www.retsinfo.dk

Læs Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Det er ikke meningen, man som forælder til et barn med høretab selv skal kunne de forskellige paragraffer, men det kan alligevel være rart at have læst dem. Fx når man sidder overfor sin socialrådgiver, kan det være langt nemmere at forstå det hele, hvis man kender lidt til ordvalget på forhånd.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI