Kommunikationscentrenes tilbud

Landets kommunikationscentre har forskellige tilbud til borgerne i deres dækningsområde. Her kan du se, hvad dit lokale center har af tilbud (nogle enkelte centre er ikke finde på listen). Ens for dem alle er, at du kan ringe, maile, bruge sikker digital post – og i nogen tilfælde også sende SMS til dit lokale center.

Oversigten er udarbejdet af journalist Benny Lauridsen og bragt i Høreforeningens medlemsblad april 2019.

Region Nordjylland

INSTITUT FOR SYN, HØRELSE OG DØVBLINDHED, AALBORG
SMS kan aftales til kontakt. Hjælp til høreapparater: Alt omkring offentligt udleverede apparater, når prøvetid er afsluttet hos audiologisk afdeling. Hjælpemidler: Udredning, afprøvning, hjælp til ansøgninger. Kurser: Høretaktik/- problemløsning/-apparatbrug, CI-høretræning. TSK: Familiekurser, særligt tilrettelagte forløb med tegnstøtte og teknologiske løsninger. Tinnitus- og menière: Åben anonym rådgivning, individuel rådgivning, vejledning, undervisning.

KOMMUNIKATIONSCENTER THISTED
SMS kan aftales til kontakt. Hjælp til høreapparater: Justeringer. Hjælpemidler: Afprøvning, hjælp til ansøgning. Kurser: Forskellige åbne kurser vedr. høretab. CI-høretræning. Tinnitus- og menière: Rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler, tinnituskurser. Samarbejder med Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed i Region Nordjylland.

Region Midtjylland

CENTER FOR KOMMUNIKATION, HERNING
Hjælp til høreapparater fra tre måneder efter udlevering i form af justeringer. Hjælpemidler: Udreder, afprøver og vejleder. Behandler ansøgninger, laver sagsfremstillinger – og bevilger for Herning Kommune. Undervisning i brug af høreapparat, høretaktik og kompenserende strategier samt skelnetab. CI: Individuel undervisning, vejledning. Tinnitus og menière: Undervisning, individuel og i grupper, vejledning. TSK: ”meget sjældne tilfælde” sammen med IKH, Aarhus.

KOMMUNIKATION OG TEKNOLOGI, HORSENS
Hjælp til høreapparater: Indstiller, justerer. Hjælpemidler: Hjælp til hjælpemidler, hjælp til ansøgninger samt bevillingsmyndighed på høretekniske hjælpemidler op til kr. 5.000 for borgere fra egen kommune. Udredning, afprøvning og opsætning i hjem, på job og i uddannelse. Kurser: høretaktik, problemløsning, brug af høreapparater, artikulationsundervisning. CI-høretræning. Tinnitus- og menière:: Rådgivning, vejledning, individuelle forløb. Samarbejder med Castberggård om døveområdet.

CENTER FOR KOMMUNIKATION OG UNDERVISNING – CKU – SKIVE OG VIBORG
SMS-kontakt: Kun beskeder til borger. Hjælp til høreapparater: Justerer HA, indstiller serviceapparater, hvis man har nogen. Reparerer, hvis man kan. Dog kun for offentligt udleverede apparater. Hjælpemidler: Udreder, afprøver, underviser i og varetager afgørelser. Kurser i Høretaktik/-problemløsning/-apparatbrug. TSK-kurser indkøbes. CI-høretræning: Individuelle forløb. Tinnitus- og menière: Hørekonsulent visiterer til individuelle forløb og/eller kursus.

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP (IKH) - AARHUS:
Har en app til sms-lignende beskeder, som borgere der er i forløb hos os kan benytte. Hjælp til høreapparater: De kommuner IKH dækker har selv ansatte, der justerer borgernes høreapparater. Hjælpemidler: Til Studerende (SPS) yder IKH hørekonsulenttimer og samarbejder med Tonax om høretekniske hjælpemidler til den studerende. Til erhvervsaktive vurderer IKH behovet for hjælpemidler til arbejdsbrug, iværksætter afprøvning og hjælper med ansøgning til jobcentret – for borgere fra de fleste af de kommuner, vi dækker. De kommuner IKH dækker har selv ansatte, der vurderer behovet for hjælpemidler til privat brug (Serviceloven), afprøver og bevilger. Kurser: Kurser inden for alle emner på høreområdet.

AARHUS KOMMUNES HØRETEAM
Kan kontaktes på tlf., mail, sikker mail, og SMS ifølge behov. Hjælp til høreapparater: Efterjusterer, sætter låneapparater op, hvis egne er til reparation, bortkomne eller itu og udover garantiperioden, og kan trække på høreapparatfirmaer. Rører ikke apparater til tinnitusramte. Hjælpemidler ansøges om via kommunen. Kursustilbud: Grundundervisning i brug af høreapparater. CI-høretræning m.m. sker hos Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). Tinnitus og meniére: Kontakt audiologisk afdeling/ørelæge for behandling og Institut for Kommunikation og Handicap for kursustilbud.

HØREKONSULENTERNE, SILKEBORG
Kalder sig ikke et kommunikationscenter. SMS-henvendelse og –dialog efter aftale. Hjælp til offentlig udleverede høreapparater: Justering, simple reparationer, vejledning, vedligehold, høretaktik o.l. Hjælpemidler: Udredning, bevilling, teknisk afprøvning i samarbejde med ekstern leverandør. Vedr. specialområder – tinnitus, ménière, lydfølsomhed, CI osv. – tager man ofte en indledende samtale. Er der behov for hjælp og rådgivning, videregives opgaven til en regional samarbejdspartner.

HØRECENTER MIDT, RANDERS
SMS-dialog kan aftales. Hjælp til høreapparater: Justerer, vedligeholdelse af offentlige apparater, justerer private apparater ældre end fire år. Hjælpemidler: Rådgivning, vejledning, udredning og afprøvning. Kan bevilge i Randers Kommune, men kun anbefale i tre andre kommuner. Man hjælper med høretaktik, problemløsning og apparatbrug ”som en del af råd- og vejledning, når vi er sammen med borgeren”. TSK: Nej. CI-høretræning: Ja. Tinnitus- og menière: Rådgivning, vejledning, undervisning på hold, individuelle samtaleforløb. Længere kurser, f.eks. TSK, sker ”ofte” via Castberggård.

Region Syddanmark

CENTER FOR KOMMUNIKATION OG VELFÆRDSTEKNOLOGI (CKV), FYN
SMS-kontakt mulig. Foretager småjusteringer på høreapparater, offentligt udleverede. Hørehjælpemidler: Udredning, afprøvning samt sender rapport til bevillingskommune. På hjemmesiden HøreRehab.dk er videoer om høreapparater, vedligehold, problemløsning, gode råd om kommunikation. Høretaktik o.l. indgår i samtaler med borgere og pårørende. TSK: Samarbejder med Castberggård. CI: Individuel undervisning. Tinnitus- og menière: Udredning, undervisning, afprøvning af hjælpemidler.

KOMMUNIKATIONSCENTER ODENSE
SMS-kontakt og –dialog mulig. Hjælpemidler: Udreder, afprøver høretekniske hjælpemidler hjælper med ansøgninger. Kurser i høretaktik, -problemløsning og –apparatbrug, og CI-høretræning Tinnitus- og menière: Informationsmøder, individuelle samtaler.

TALE- OG HØREHUSET, SVENDBORG
Hjælp til offentlig udlevede høreapparater i form af service, fejlfinding småreparationer. Hjælpemidler: Udredning, afprøvning, udarbejdelse af rapport og hjælp til ansøgning. Hørekonsulenterne hjælper med vedligehold og betjening af apparater, tinnitus, menière, skelnetab, CI, undervisning i høretaktik, rådgivning til erhvervsaktive, unge under uddannelse.

HJÆLPEMIDLER & KOMMUNIKATION LILLEBÆLT
SMS-kontakt mulig. Hjælp til høreapparater og hjælpemidler: Undervisning, vejledning og rådgivning, justering og vedligehold af offentligt udleverede apparater, samt vejledning, afprøvning og bevilling af hjælpemidler. Har undervisning inden for CI, TSK, mundaflæsning, artikulation og tinnitus. Samarbejder med hørekonsulenter i Vejle og Kolding kommuner. Begge hørekonsulenter ”taler et udmærket tegnsprog”.

CSV KOMMUNIKATION & TEKNOLOGI, VEJLE
SMS-kontakt mulig. Hjælp til høreapparater: Nej. Hjælpemidler: Udredning og hjælp til ansøgninger. Kurser i høretaktik, apparatbrug og –problemløsning. TSK, mundaflæsning. CI-høretræning. Rådgivnings/vejledningstilbud til tinnitus- og menière-ramte.

CSV KOMMUNIKATION, KOLDING
SMS-kontakt mulig. Hjælp til høreapparater: Justeringer på offentlig udleverede apparater. Hjælpemidler: Udredning, afprøvning, hjælp til ansøgninger. Kurser i høretaktik/-problemløsning/-apparatbrug, CI-høretræning. TSK-kurser ”vurderes efter henvendelse fra borger.” Tinnitus- og ménière: Udredning, vejledning, ”ofte i individuelle undervisningsforløb.” Samarbejder med kommunikationscentrene i trekantsområdet.

KOMMUNIKATION & HJÆLPEMIDLER, ESBJERG
SMS-kontakt mulig. Hjælp til høreapparater: Kun i sjældne tilfælde. Hjælpemidler: Behovsafdækning, undervisning, rådgivning, vejledning. Kurser efter individuelt behov i høretaktik, problemløsning høreapparatbrug TSK – samarbejder med Castberggård. CI: Lyd- og taletræning, flere niveauer. Tinnitus- og menière: Vejledning, rådgivning, undervisning.

HJERNECENTER SYD OG TALE HØRE SYN, AABENRAA
SMS-dialog mulig. Hjælp til høreapparater: Fejlfinding. Hjælpemidler: Udredning, afprøvning, undervisning, instruktion. Står også for bevilling. Kurser for nye HA-brugere, folk med skelnetab. CI-høretræning og TSK afvikles efter behov. Tinnitus- og menière: Individuelle samtaler, evt. kognitiv terapi, kan visiteres til kurser. Børnehørekonsulent-funktion, der dækker de fire sønderjyske kommuner.

THS HADERSLEV
SMS-dialog mulig. Hjælpemidler: sker via visitationen i kommunen. Hjælp til ansøgninger via kommunens borgerservice/kontakt til visitationen. Kurser: Høretaktik, problemløsning høreapparater, TSK, CI-høretræning, tinnitus- og menière – oprettes efter behov. Samarbejder med Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner – og eksterne konsulenter.

TALE-HØRE-SYNSAFDELING, TØNDER
SMS-dialog mulig. Hjælpemidler: ”ansøgninger, bevillinger, og udleveringer af høretekniske hjælpemidler”. Rådgivning/vejledning i forhold til høretab og specialundervisning til mennesker med tinnitus, lydfølsomhed, CI.

CHK SØNDERBORG
SMS-kontakt mulig. Hjælpemidler: Afprøvning ”her i huset”, og teknikerhjælp til opsætning, hvis det bevilges. Behandler ansøgninger. Kurser i høretaktik/-problemløsning/-apparatbrug. TSK: Efter behovsvurdering. CI-høretræning gives. Tinnitus- og menière: Individuel rådgivning, specialundervisning, afprøvning af hjælpemidler efter behov. Samarbejder med øvrige tre sønderjyske kommuner.

Region Sjælland

SCR KOMMUNIKATION, ROSKILDE
SMS-kontakt mulig. Hjælp til høreapparater: Rådgivning, undervisning. Hjælpemidler: Undervisning, rådgivning, afprøvning, hjælp til ansøgninger. Tilbud om kurser i høretaktik/-problemløsning/-apparatbrug. TSK-kurser købes efter behov. CI-rådgivning og undervisning samt kommunikations- og musikkurser. Tinnitus- og menière: Kort intro-kursus + mestrings-kursus.

CSU-SLAGELSE
SMS-kontakt og –dialog mulig. Hjælp til høreapparater: Kun pædagogiske justeringer. Hjælpemidler: Udreder, anbefaler og hjælper med ansøgning. Arbejder mest med individuel rådgivning, undervisning og vejledning inden for høretaktik, problemløsning, apparatbrug, TSK hvis ”det er relevant”. CI: Udredning, undervisning, også i hold, netværksgrupper. Tinnitus- og menière: Udredning, individuel undervisning og hold.

KOMMUNIKATIONSCENTER NÆSTVED, VIDENCENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK.
SMS-kontakt mulig. Hjælp til høreapparater: Pædagogiske indstillinger på offentlig udleverede apparater. Hjælpemidler: Vurdering, visitering, anbefaling, hjælp til ansøgninger. Kursustilbud: Begynderkursus til førstegangsbrugere af HA. Sker individuelt nu under samtaler, hvor også høretaktik o.l. indgår. TSK: ”meget, meget lidt behov for det”. CI-høretræning i individuelle forløb. Tinnitus- og menière: Åbne informationsmøder, hjælpemidler, individuel undervisning.

CENTER FOR STØTTE OG VEJLEDNING, LOLLAND KOMMUNE
Betegner ikke sig selv som et kommunikationscenter. SMS-kontakt mulig. Hjælpemidler: vejledning, bistand og sagsbehandling af ansøgninger. Kurser: høretaktik, problemløsning, i brug af høreapparater – efter behov. TSK-kurser – nej, men kan aftales med ekstern leverandør. CI-høretræning ved egen hørekonsulent.

Region Hovedstaden

KOMMUNIKATIONSCENTRET, REGION HOVEDSTADEN, HELLERUP
Hjælp til høreapparater: Indstiller, justerer, især i forhold til hjælpemidler. Hjælpemidler: Afprøver, hjælper med ansøgninger. Kurser: Høretaktik/-problemløsning/-apparatbrug. TSK, CI-høretræning – inkl. artikulationsundervisning. Tinnitus- og menièreramte: ”Hele pakken”.

CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE – CSV AMAGER OG BRØNSHØJ
SMS-kontakt og –dialog kan etableres. Borger skal visiteres, hvis det er om hjælpemidler. Hjælp til høreapparater ved indstilling af hjælpemidler. Indstiller tinnitusprogrammer. Hjælpemidler: Rådgivning, vejledning, og i nogle tilfælde hjælp til ansøgninger. Tilbud om kurser: høretaktik, problemløsning, apparatbrug TSK – også tegnsprog og dansk for døve på hold og ene. CI-høretræning: Auditiv træning, musikkurser. Tinnitus- og menière-ramte: Udredning, rådgivning, vejledning, afprøvning, anbefaling af hjælpemidler, undervisning – ”hele paletten”.

KOMMUNIKATIONSCENTRET, HILLERØD
To kommuner i området skal visitere til centeret. Ingen hjælp til høreapparater, men hjælper med hjælpemidler og ansøgninger. Kurser inden for høretaktik/-problemløsning/-apparatbrug, TSK, CI-høretræning. Tinnitus og menière: Rådgivning, vejledning, undervisning.

KOMMUNIKATIONSCENTRET, BORNHOLMS KOMMUNE
Centeret visiterer selv til tilbud – førstegangsbrugere af høreapparat skal dog henvises via ørelæge. Hjælp til høreapparater: Laver audiometri, udvælger, tilpasser og justerer høreapparater. Hjælpemidler: Afprøver, instruerer, hjælper med ansøgning. Kurser: Instruerer i brug af høreapparater ved tilpasning og i høretaktik efter behov. TSK: Henviser til Castberggård. CI-høretræning: Individuel undervisning. Tinnitus- og menière: Undervisning, rådgivning og behandling.


Se kontaktinfo til kommunikationscentrene
Webdesign og udvikling / SYNERGI