Unge

Tips til undervisere

Ca. 16 % af befolkningen har problemer med hørelsen. Også elever og studerende kan have høreproblemer.

For studerende med hørenedsættelse er det altafgørende, at de kan aflæse underviserens mundbevægelser og mimik. Der findes mange forskellige grader af høretab. Studerende med nedsat hørelse vil oftest benytte høreapparater eller Cochlear Implant (CI), men der er dog grænser for disses formåen. Det er derfor vigtigt, at du aktivt medvirker til, at studerende med høretab får bedst mulige vilkår for at følge med i din undervisning.

Tips når du skal undervise studerende med høretab

 • Giv mulighed for mundaflæsning
  Mange er afhængige af mundaflæsning samtidig med, at de lytter. Hvis du har brug for at skrive noget på en flip-over/tavle, så vent med at tale, til du igen har front mod forsamlingen.
 • Tal klart og tydeligt – og ikke for hurtigt
  Tilstræb at tale i hele sætninger og gør dem færdige, før du begynder på en ny sætning. Ufuldstændige og indskudte sætninger vanskeliggør mundaflæsning og fører lettere til misforståelser.
 • Tal en ad gangen
  Hvis der er spørgsmål fra de medstuderende, så gentag spørgsmålet inden du svarer.
 • Sørg for gode lysforhold
  Vær opmærksom på, hvordan lyset faldet i rummet – tilstræb at du har lys på dig. Undgå at stille dig i mørke hjørner eller klemt inde mellem AV-udstyr.
 • Gruppearbejde
  For studerende med høretab kan gruppearbejde være svært, da mange taler på en gang. Det kan derfor være en fordel hvis man har færre længerevarende perioder med gruppearbejde, hvor der er mulighed for at fordele sig i flere lokaler.
 • Hold pauser
  Mennesker med hørenedsættelse bruger mange ressourcer på at høre og har derfor brug for hyppige - men gerne korte - pauser til at koble af.

Hjælpemidler

Nogle studerende med høretab vil have behov for at benytte høretekniske hjælpemidler:

FM-mikrofon
Det er et personligt hjælpemiddel, som ligner en lille fjernbetjening. Den studerende vil enten bede dig have den om halsen/clipset på tøjet eller lægge den på et bord tæt ved, hvor du står. Nogle studerende har én eller flere ”vandre-mikrofoner”, der kan anvendes af de medstuderende.

Teleslynge
Du vil typisk skulle have en mikrofon ”clipset” på tøjet. Lyden fra mikrofonen overføres trådløst til den studerendes høreapparat eller CI – og du vil således ikke kunne høre den forstærkede lyd gennem mikrofonen eller i et højtalersystem. Der kan være ”knas” på linjen. Det kan skyldes mange ting, men prøv enten at flytte dig lidt i lokalet eller bed evt. brugeren om at rykke plads.

Det er vigtigt, at man som underviser bruger mikrofonen. Gør man det ikke, betyder det ofte, at den studerende ikke får noget ud af undervisningen. Husk at slukke for mikrofonerne i pauserne, da den studerende ellers kan høre dig, selvom du forlader lokalet! 

Tolkning

Der findes flere former for tolkning. Studerende med høretab vil ofte benytte enten skrivetolk eller TSK-tolk.

Skrivetolk
En skrivetolk skriver det sagte ned på en computer. Tolkebrugeren følger med på en skærm, der er forbundet med skrivetolkens computer eller på en storskærm, hvis der er flere tolkebrugere. Det skrevne kan ikke gemmes og heller ikke printes ud.

Tal roligt og tydeligt. Hold små pauser. Tolkene skriver hurtigt og bruger ofte forkortelser eller sammenskrivninger for at få det hele med. Aftal med tolkene, at de giver et tegn, hvis tempoet skal justeres.


TSK-tolk
TSK (tegnstøttet kommunikation) er en blanding af mundaflæsning og støttetegn. Tolkene gentager med TSK alt, hvad der bliver sagt. Tolkene er neutrale og har tavshedspligt.

Afklar med den studerende og tolkene:

 • Regler om bestilling af tolke – og ændring af aftaler
 • Regler for tolkenes pauser
 • Om tolkene skal have forudgående information om undervisningens form og indhold 

Læs mere om tolkning

Fjernundervisning

Projektet Alle unge med imidt har afholdt et webinar om online undervisning og hørenedsættelse. Der sættes spot på, hvordan unge med hørenedsættelse er ekstra udfordrede af online undervisning. Webinaret kommer med en række gode råd til både undervisere og medstuderende i forhold til, hvad man kan gøre for at gøre det nemmere for studerende med hørenedsættelse at få udbytte af undervisningen.

Webinaret kan ses her:


Alle unge med imidt (AUMI) er et projekt, som skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet.

Læs mere om AUMI

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI