Regeringen vil sikre flere handicappede i job

Vil blandt andet fjerne aldersgrænsen for hjælpemidler.

Handicapudspil: Regeringen vil sikre flere handicappede i job


Antallet af personer med et større handicap på arbejdsmarkedet skal øges med 13.000 personer frem til 2025. Det lægger regeringen op til i sit nye handicapudspil, hvor den vil afsætte 120 millioner kroner til en række initiativer fordelt på fire indsatsområder:

  1. Mindre bureaukrati og smidigere overgange
  2. Målrettet indsats for at få flere med handicap i job
  3. Bedre uddannelsesmuligheder
  4. Mere viden om handicap og færre fordomme

Ingen aldersgrænse på hjælpemidler

En af barriererne for mennesker med handicap er den aldersgrænse, der nu sætter en stopper for, at folk, der har nået pensionsalderen, kan modtage de hjælpemidler på arbejdspladsen, som for nogle kan være afgørende for, at man kan arbejde. Det giver ikke mening på et arbejdsmarked, hvor der er stadig flere ældre, der gerne vil arbejde et par år ekstra, og hvor der er brug for arbejdskraft, skriver regeringen i sit udspil.

Høreforeningen har kendskab til medlemmer, der har ønsket at blive lidt længere på arbejdsmarkedet og netop er stødt på aldersgrænsen og fået afslag på hjælpemidler på jobbet. Høreforeningen hilser derfor forslaget meget velkommen.

En anden barriere er den usmidige overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet, hvor hjælpemidlerne ikke automatisk følger med borgeren, og hvor borgerne kan opleve lang sagsbehandling, når de skal have bevilliget hjælpemidler i perioden frem til et nyt job, eller et hjælpemiddel, der passer til det nye job.

Regeringen foreslår, at det skal være lettere for borgere med hjælpemidler at skifte fra uddannelse eller ledighed til job eller skifte mellem job. Personer med handicap, som afslutter en ungdomsuddannelse, forberedende grunduddannelse eller anden formel kompetencegivende uddannelse, skal have ret til at beholde deres hjælpemidler i op til tre måneder efter endt uddannelse. Kommunerne skal samtidigt forpligtes til at træffe afgørelse om hjælpemidler inden for fire uger fra det tidspunkt, hvor en borger, som allerede har et hjælpemiddel, søger om et hjælpemiddel i en ny sektor eller til et nyt job.

Oprydning på høreområdet

I handicapudspillet nævnes også en række andre igangsatte initiativer, herunder en oprydning af høreområdet:

Et høretab kan have store konsekvenser for den enkeltes mulighed for at passe et almindeligt arbejde og deltage i samfundet. Behandling med høreapparat kan i mange tilfælde bidrage til at reducere funktionsnedsættelsen for patienter med høretab. Der er i dag en række udfordringer omkring behandlingsforløb for patienter med høretab, som ikke fungerer optimalt for patienterne. Fx er ventelisterne til høreapparatbehandling på de offentlige sygehuse for lange. Regeringen har derfor i forslag til finansloven for 2019 afsat 40 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at sikre, at borgere med høretab modtager en effektiv og uvildig behandling af høj kvalitet, så borgerne ikke skal vente så længe på behandling, som de mange steder gør i dag. Ved at sikre kortere ventetider til behandling for høretab, kan vi være med til at understøtte, at erhvervsaktive med høretab lettere kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, skriver regeringen.

Høreforeningen glæder sig over, at regeringen med sit handicapudspil anerkender, at der skal gøres noget ved ventetiderne på høreapparatbehandling for også at sikre, at man kan fastholde sit job. Høreforeningen har gennem Danske Handicaporganisationer bidraget med en række input til udspillet, bl.a. på uddannelsesområdet og i forhold til ventetider på høreapparatbehandling.

Se hele handicapudspillet her.

Foto: Anders Hviid

Lagt på 2. oktober 2018

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau