Om os

Mærkesager 2019 - 2023

Høreforeningens mærkesager er vedtaget på landsmødet den 25. - 26. maj 2019.

Høreforeningen arbejder for at opnå forandringer og bedre vilkår for alle, der er berørt af lyd- og høreproblemer. Vi taler både mennesker med lyd- og høreproblemers sag, men også deres pårørende, og de fagfolk, der har brug for rimelige vilkår for at yde den bedst mulige hjælp og behandling. Vores stemme skal høres, og vi søger indflydelse både centralt og lokalt.

Vores indsats er baseret på vores brede og mangeårige viden om, hvordan man giver den bedst mulige hjælp og støtte, når hørelsen svigter, eller når man har tinnitus, svimmelhed eller balanceproblemer. Den viden bruger vi til at påvirke beslutningstagere til at prioritere høreområdet i et politisk landskab, der er præget af mange interesser og en evig kamp om ressourcer. Høreforeningen arbejder for mennesker med lyd- og høreproblemer i alle aldre og livssituationer. Børn, unge, studerende, erhvervsaktive/ledige og pensionister.

Herunder kan du se vores aktuelle politiske prioriteringer:

En ensartet behandling af høj kvalitet


Høreforeningen arbejder for en faglig kompetent behandling til alle og for, at der ydes hjælp efter behov, uanset hvor i landet du bor:

Ventetid

 • Vi arbejder for behandlingsgaranti på 30 dage for høreapparatbehandling
 • At der afsættes den nødvendige kapacitet og sikres rimelige vilkår for hørerehabiliteringen

Høreapparatbehandling

 • Et mindre opdelt system – optimalt set én indgang til al behandling
 • Et mere gennemsigtigt system, også i forhold til prissætning af apparater
 • Kvalitetssikring af offentlige og private høreklinikker, herunder evaluering og opfølgning på brugernes tilfredshed med behandlingen
 • At retten til gratis høreapparater fastholdes
 • En skarp adskillelse mellem diagnosticering og salg af høreapparater

Tinnitus og svimmelhed

 • Styrkede og ensartede behandlingstilbud for mennesker med tinnitus, menière eller andre typer svimmelhed relateret til ørerne

Kommunikationscentre

For alle tilbud, uanset om disse er regionalt eller kommunalt forankrede:

 • Den højt specialiserede indsats i tilbuddene skal styrkes og fastholdes
 • Der bør indføres en national specialeplanlægning, der sikrer ensartede tilbud af høj kvalitet uanset bopæl
 • Forpligtende samarbejde mellem kommuner, så tilbuddene bevarer eller opnår en størrelse, der sikrer høj faglighed og økonomisk bæredygtighed

Retten til hjælpemidler

 • Hjælpemidler skal tilkendes på baggrund af en faglig kompetent vurdering af den enkeltes behov
 • Kommunernes økonomi må aldrig være styringsredskab for tilkendelse af hjælpemidler
 • Borgere skal have samme ret til hjælpemidler, uanset hvilken kommune de bor i
 • Producenterne tager ansvar for, at ny teknologi skal kunne kommunikere sammen, så et hjælpemiddel kan benyttes uanset, hvilket høreapparat brugeren har

 

Med i fællesskabet


Høreforeningen ønsker et samfund, hvor alle uanset forudsætninger, men med støtte, kan deltage i sociale og faglige fællesskaber gennem hele livet.

Inklusion

 • For at skabe de bedst mulige rammer for inklusion skal de høretekniske, akustiske og faglige ressourcer være til stede, overalt hvor der er behov. Fx i børnehaver, skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser, i seniortilværelsen og i det sociale og kulturelle liv, fx i biografer, forsamlingshuse, byrådssale mv.
 • Det er vigtigt at udbrede viden om og skabe forståelse for lyd- og høreproblemer og arbejde for at modvirke fordomme


Et tilgængeligt samfund


Høreforeningen arbejder for, at vores samfund indrettes tilgængeligt, og at Danmark lever op til FN’s Handicapkonvention. Vi skal bruge den teknologi, der er til rådighed, så vi nedbryder barrierer, der hindrer mennesker med lyd- og høreproblemer i at indgå i samfundet på lige vilkår med andre.

 Teleslynger

 • Teleslynger eller lignende teknisk udstyr skal være til stede i alle offentlige rum, hvor mennesker mødes
 • Udstyret skal virke og teknisk assistance ved nedbrud skal være let tilgængelig
 • Høreapparater skal forsynes med telespole, så brugerne får gavn af teleslyngerne

Tolkning

 • Tolkebistand skal være uden bindinger og begrænsninger
 • Èn samlet indgang for alle tolkebestillinger, uanset hvad der skal bruges tolk til. Rekvireringen skal være simpel og ubesværet.
 • Der skal stilles ensartede kvalitets- og kompetencekrav til alle tolke og uddannes det nødvendige antal

Undertekster

 • Vi arbejder for fuld tekstning på alle tv-kanaler og streamingtjenester, der kan ses i Danmark
 • Tekstning af dansksprogede biograffilm, danske videoer på nettet og andre steder, hvor der benyttes levende billeder til kommunikation, fx informationsvideoer på hospitaler, ved offentlig transport, på hoteller eller på uddannelsessteder.
 • Øget fokus på kvaliteten af tekstningen, særligt i forhold til tekstning af direkte programmer
 • Unødvendig baggrundsstøj/underlægningsmusik på tv og i radio skal undgås eller kunne fravælges af den enkelte bruger

Akustik

 • Fokus på god akustik bør være lige så naturligt som belysning og indeklima
 • Ved nybyggeri, renovering og indretning af blandt andet institutioner, uddannelsessteder, arbejdspladser og forsamlingslokaler skal der tages hensyn til akustiske forhold


En forebyggende indsats


Risikoen for støjskader er en stigende udfordring, ikke mindst blandt børn og unge, der ofte udsætter sig for høj lyd, fx fra musik og gaming. Samtidig har børn og unge meget lidt viden om, hvordan de passer på deres ører. 

Støj

 • Høreforeningen arbejder med at påvirke adfærd og forebygge høreskader og tinnitus, særligt med fokus på børn og unge
 • Vi udbreder viden om, hvor højt man bør lytte og i hvor lang tid, og om hvornår støj skader
 • Støj skal forebygges i alle sammenhænge, hvor det udgør en risikofaktor for hørelsen. Det kan både ske gennem udbredelse af viden, krav om restriktioner og anvendelse af hjælpemidler, som fx ørepropper og høreværn.

Screening

 • Screening af 55-årige for høretab


En stærk forening


Alle skal kende Høreforeningen som den stærke og centrale stemme på høreområdet og som stedet, hvor man kan søge viden, hjælp og støtte.

Synlighed

 • Kendskabet til vores navn, virke og tilbud skal nå den bredest mulige kreds
 • Vores budskaber skal opleves som vedkommende og relevante og i tråd med vores mærkesager
 • Medierne skal fortsat opleve os som en dygtig samarbejdspartner, og som det naturlige sted at søge viden
 • Kommunikationen internt i foreningen skal fortsat styrkes

Medlemsrekruttering

 • Den positive udvikling i medlemstallet skal fortsætte gennem hvervningsaktiviteter både centralt og lokalt
 • Information om Høreforeningen og vores tilbud skal være synlig og tilgængelig, hvor mennesker med lyd- og høreproblemer færdes
 • Udvikling af attraktive medlemstilbud og fordele skal tiltrække og fastholde medlemmer

Frivillighed

 • Vi vil styrke indsatsen overfor vores frivillige, så man som frivillig føler sig godt klædt på til sine opgaver
 • Vi vil støtte og motivere, så lysten til at gøre en frivillig indsats for foreningen bliver endnu større og giver flere lyst til at bidrage
 • Vi vil skabe rum for idéudveksling og indbyrdes inspiration

 

 Klik her for at hente mærkesagerne i pdf-format.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI